AFFILIATE VOORWAARDEN - Ultimate Mastermind B.V.

Hieronder treft u de Affiliate Voorwaarden van Ultimate Mastermind B.V. aan. Door u aan te melden als Affiliate van Ultimate Mastermind, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en bevestigt u dat u zich zult houden aan alle vereisten en beperkingen die hierin zijn uiteengezet.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a. "Ultimate Mastermind": verwijst naar het bedrijf Ultimate Mastermind B.V., gevestigd op het adres Lylantsebaan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel.

b. "Affiliate": verwijst naar de persoon die zich heeft aangemeld voor het Ultimate Mastermind Affiliate Programma en door Ultimate Mastermind is geaccepteerd om deel te nemen aan dit programma.

c.  "Affiliate Programma": verwijst naar het programma dat Ultimate Mastermind heeft opgezet voor haar Affiliates, ook wel Team Leeuw genoemd. 

d. "Website": verwijst naar de website van Ultimate Mastermind, die te vinden is op het webadres www.ultimatemastermind.nl .

e. "Link": verwijst naar een persoonlijke hyperlink of banner advertentie die de Affiliate op zijn/haar website plaatst en waarmee de Affiliate Klanten naar de Website van Ultimate Mastermind kan sturen.

f. “Cookietijd”: de instelling door Ultimate Mastermind die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

g. “Last Cookie Counts”: verwijst naar het principe waarbij de Verkoop wordt toegewezen aan de laatste Link via welke de Klant een aankoop bij Ultimate Mastermind doet. 

h. "Verkoop": verwijst naar een verkoop die is voltooid op de website van Ultimate Mastermind nadat een Klant via de Link van de Affiliate naar de Website is gestuurd.

i. “Klant”: een persoon die via de Link van de Affiliate een aankoop heeft gedaan op de website van Ultimate Mastermind. 

j. "Commissie": verwijst naar de vergoeding die de Affiliate ontvangt voor een succesvolle Verkoop die is gegenereerd via de Link van de Affiliate.

1.2. Deze definities zijn van toepassing op deze Voorwaarden en op de deelname van de Affiliate aan het Ultimate Mastermind Affiliate Programma. Door deel te nemen aan het Affiliate Programma, stemt de Affiliate in met deze definities en deze Affiliate Voorwaarden.

1.3. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om deze definities op elk moment te wijzigen en zal u als Affiliate daarvan op de hoogte stellen via e-mail of via de website. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om regelmatig de definities te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

1.4. In geval van enige discrepantie tussen de definities en andere bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de definities prevaleren.Artikel 2. Aanmelding en Acceptatie


2.1. Om Affiliate van Ultimate Mastermind te worden, dient u het aanmeldingsformulier op onze Website in te vullen en akkoord te gaan met onze Affiliate Voorwaarden door deze digitaal te ondertekenen. 


2.2. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor deelname aan ons Affiliate Programma te weigeren als wij van mening zijn dat uw website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen ongepast zijn, illegale of immorele inhoud bevatten, een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter hebben, discrimineren, of op enige wijze schadelijk zijn voor Ultimate Mastermind of haar trainingen en producten. 


2.3. Om in aanmerking te komen voor deelname aan ons Affiliate Programma, moet de Affiliate minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast moet u als Affiliate een geldig e-mailadres hebben en in staat zijn om ons te voorzien van de informatie die wij nodig hebben om u te betalen. Artikel 3: Gebruik


3.1. Als u als Affiliate bent geaccepteerd, krijgt u een unieke Link die gebruikt kan worden om Ultimate Mastermind te promoten. Deze link stelt ons in staat om bij te houden hoeveel verkeer en verkopen via de website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen van de Affiliate naar onze Website worden gebracht. Het is belangrijk dat deze Link gebruikt wanneer de Affiliate Ultimate Mastermind promoot, zodat u als Affiliate in aanmerking komt voor een Commissie.

3.2. Als Affiliate van Ultimate Mastermind krijgt u toegang tot onze marketingmaterialen en promotietools om onze trainingen en producten te promoten. De Affiliate stemt ermee in om de inhoud van de Website, community, documenten, marketingmaterialen, producten en trainingen uitsluitend te gebruiken voor het promoten van Ultimate Mastermind (producten/trainingen/diensten) en om zich te houden aan alle beperkingen die zijn opgenomen in deze Voorwaarden en eventuele aanvullende instructies die door Ultimate Mastermind aan de Affiliate worden verstrekt.

3.3. U stemt ermee in om de inhoud van de Website, community, documenten, marketingmaterialen, producten en trainingen niet te wijzigen, te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultimate Mastermind. U mag ook geen inhoud of afbeeldingen gebruiken die zijn beschermd door auteursrecht of handelsmerk zonder toestemming van de eigenaar van dat materiaal.

3.4. De Affiliate mag eigen promotiemateriaal ontwikkelen indien dit vóór gebruik wordt voorgelegd aan en geaccepteerd door Ultimate Mastermind, en het promotiemateriaal niet misleidend dan wel schadelijk voor Ultimate Mastermind zou kunnen zijn. 

3.5. Als Affiliate bent u vrij om uw eigen promotiemethoden te kiezen, maar u stemt ermee in om alleen promotionele methoden te gebruiken die legaal en ethisch zijn. U mag geen methoden gebruiken die spam of ongevraagde e-mails bevatten, of die op enige wijze schadelijk zijn voor Ultimate Mastermind of haar trainingen en producten.

3.6. U laat er geen misverstand over bestaan dat de trainingen en/of producten niet door u als Affiliate, maar door Ultimate Mastermind worden aangeboden. 

3.7. U mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat uw site, sociale media pagina’s en/of andere kanalen bij Ultimate Mastermind horen of door Ultimate Mastermind ontwikkeld zijn. Het dient duidelijk te zijn dat Ultimate Mastermind op geen enkele wijze zeggenschap heeft over/verantwoordelijk is voor uw site, sociale media pagina’s en/of andere kanalen. 

3.8. Indien er wijzigingen plaatsvinden in trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind, en Ultimate Mastermind vraagt om e.e.a. aan te passen op uw site, sociale media pagina’s en/of kanalen dan volgt u dit op. 

Artikel 4: Commissie

4.1. Als Affiliate van Ultimate Mastermind heeft u recht op Commissies op basis van de Verkoop die via uw Link wordt gegenereerd. Ultimate Mastermind meet de Verkoop met behulp van cookies volgens het Last Cookie Counts principe. Dit houdt in dat de laatste klik leidend is voor de Commissie (stel iemand volgt twee verschillende Affiliate Links en doet pas een aankoop na het klikken op de laatste Affiliate Link, dan krijgt de tweede Affiliate de Commissie). De laatste klik heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Affiliates een verschillende Cookietijd aan te houden.  

4.2. De commissie structuur wordt vastgesteld en kan op elk moment worden gewijzigd naar eigen goeddunken van Ultimate Mastermind. Huidige commissie structuren zullen in Plug & Pay worden vermeld en zijn onderhevig aan verandering.

4.3. Het commissiebedrag dat u per training/product kunt verdienen kunt u terugvinden in uw account in Plug & Pay. 


Artikel 5: Betaling

5.1. Commissies worden alleen uitbetaald wanneer de Verkoop volledig is afgerond en de betaling van de Klant is ontvangen. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om Commissies te weigeren of uit te stellen als er vragen rijzen over de geldigheid van een Verkoop. Wanneer de Klant binnen 30 dagen een restitutie aanvraagt, zal geen Commissie worden uitgekeerd. Wederkerende Commissies (bijvoorbeeld voor Ultimate Members) worden stopgezet op het moment dat de Klant het lidmaatschap beëindigt. 

5.2. Commissies worden iedere kalendermaand uitbetaald aan de Affiliate, mits het totale commissiebedrag vijftig euro of meer bedraagt. In geval de Commissie minder bedraagt dan vijftig euro, zal er in de desbetreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling zal dan plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag vijftig euro of meer bedraagt. 

5.3. Ultimate Mastermind zal betalingen aan de Affiliate uitvoeren via de door de Affiliate opgegeven betalingsmethode. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om ervoor te zorgen dat de juiste betalingsinformatie is verstrekt en dat deze up-to-date blijft. Ultimate Mastermind is niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten in betalingen als gevolg van onjuiste of verouderde betalingsinformatie.

5.4. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Ultimate Mastermind, zijn voor rekening van de Affiliate. 

5.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om eventuele belastingen op de Commissies te betalen volgens de belastingwetgeving van het land waarin de Affiliate woont. Ultimate Mastermind zal geen belastingen inhouden of betalen namens de Affiliate.

5.6. Ultimate Mastermind is ten alle tijden gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is, te verrekenen met enig bedrag dat Ultimate Mastermind uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de Affiliate. 


Artikel 6: Aansprakelijkheid


6.1. Ultimate Mastermind geeft geen garantie of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de prestaties van het Affiliate Programma of de trainingen en producten die worden gepromoot door de Affiliate. 


6.2. Ultimate Mastermind is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, activiteit of transactie die wordt gegenereerd door de Affiliate of enige derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van de website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen van de Affiliate.

6.2. Ultimate Mastermind is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit de deelname aan het Affiliate Programma of uit het gebruik van de trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies (inclusief redelijke advocaatkosten). 


Artikel 7: Intellectueel Eigendom


7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Ultimate Mastermind, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, rapporten, voorstellen, handelsgeheimen en octrooien, zijn eigendom van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Affiliate.


7.2. De Affiliate erkent dat inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers zal leiden tot onherstelbare schade aan Ultimate Mastermind, waarvoor financiële schadevergoeding mogelijk niet afdoende is als remedie. De Affiliate stemt ermee in dat Ultimate Mastermind, naast eventuele andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder de wet, gerechtigd is om onmiddellijke en permanente injunctieve verlichting te verkrijgen in geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers.


Artikel 8: Beëindiging

8.1. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om de deelname van een Affiliate aan het Affiliate Programma om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Beëindiging kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot, de volgende gevallen:

  1. Inbreuk op deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers.

  2. Ongepast of onethisch gedrag door de Affiliate, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van lasterlijke of beledigende inhoud over Ultimate Mastermind, haar medewerkers of andere Affiliates.

  3. Ongeautoriseerde wijziging, verwijdering of vernietiging van de inhoud van de Website.

  4. Fraude, misleiding of bedrog bij het promoten van trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind.

8.2. De Affiliate kan te allen tijde - zonder opgave van redenen - zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@ultimatemastermind.nl . 


8.3. In geval van beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma, om welke reden dan ook, zal de Affiliate onmiddellijk stoppen met het promoten van de trainingen en producten van Ultimate Mastermind en het gebruik van het beschikbaar gestelde promotiemateriaal. De Link wordt ongeldig verklaard, de toegang tot het Affiliate Programma wordt geblokkeerd en de Affiliate heeft geen recht op enige verdere Commissies of vergoedingen na de datum van beëindiging. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om alle Commissies of vergoedingen die aan de Affiliate zijn betaald, terug te vorderen als de reden voor beëindiging fraude, misleiding of bedrog was.


8.4. De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot de verplichtingen van de Affiliate met betrekking tot vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom en aansprakelijkheid, alsmede alle andere bepalingen waarvan de uitvoering noodzakelijk is om de doelstellingen van deze Voorwaarden te bereiken, blijven van kracht na beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma.
Artikel 9: Toepasselijk recht


9.1. Deze Affiliate Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin Ultimate Mastermind is gevestigd.


9.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uit de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het land waarin Ultimate Mastermind is gevestigd.

9.3. De Affiliate is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land waarin hij/zij woont of waarin hij/zij zaken doet. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om te controleren of de deelname aan het Affiliate Programma in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

9.4. De Affiliate is een onafhankelijke contractant en geen werknemer, agent of vertegenwoordiger van Ultimate Mastermind. De Affiliate heeft geen bevoegdheid om Ultimate Mastermind te binden of verplichtingen namens Ultimate Mastermind aan te gaan. De Affiliate zal niet beweren dat hij/zij een werknemer, agent of vertegenwoordiger van Ultimate Mastermind is.

9.5. Het verzuim van Ultimate Mastermind om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

9.6. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling ligt.


9.7. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Affiliate en Ultimate Mastermind met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel mondeling als schriftelijk.


Artikel 10: Diversen


10.1. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Ultimate Mastermind zal u als Affiliate op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen via e-mail. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren en tot beëindiging van de Voorwaarden over te gaan indien u het niet eens bent met de gewijzigde Voorwaarden. Indien dit niet binnen 14 dagen na wijziging gebeurt, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.