Algemene voorwaarden Ultimate Mastermind B.V.

Algemene voorwaarden Ultimate Mastermind B.V.

Ultimate Mastermind B.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78354595 en is gevestigd aan de Lylantsebaan 3, 2908 LG te Capelle aan den IJssel.


Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ultimate Mastermind B.V.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Coach: de natuurlijke persoon die gekoppeld wordt aan een Deelnemer ten behoeve van persoonlijke coaching.

5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de online coaching van Ultimate Mastermind B.V.

7. Diensten: Ultimate Mastermind B.V biedt online cursussen en coaching aan op gebied van online ondernemen. 

8. Dienstverlener: Ultimate Mastermind B.V biedt Diensten aan Opdrachtgever aan hierna: Ultimate Mastermind B.V.

9. Gebruiker: de natuurlijke persoon die de online cursus van Ultimate Mastermind B.V volgt via de website van Ultimate Mastermind B.V.

10. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens Gebruiker, die Ultimate Mastermind B.V heeft aangesteld, projecten aan Ultimate Mastermind B.V heeft verleend voor Diensten die door Ultimate Mastermind B.V worden uitgevoerd, of waaraan Ultimate Mastermind B.V een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

11. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ultimate Mastermind B.V, alsmede voorstellen van Ultimate Mastermind B.V voor Diensten die door Ultimate Mastermind B.V aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ultimate Mastermind B.V waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

12. Website: de website die toegang geeft tot de online cursus is www.ultimatemastermind.nl

doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ultimate Mastermind B.V, elke Overeenkomst tussen Ultimate Mastermind B.V en Opdrachtgever en op elke dienst dat door Ultimate Mastermind B.V wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ultimate Mastermind B.V aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ultimate Mastermind B.V is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3 Het Aanbod 

1. Alle door Ultimate Mastermind B.V gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Ultimate Mastermind B.V is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ultimate Mastermind B.V het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ultimate Mastermind B.V gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Ultimate Mastermind B.V zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ultimate Mastermind B.V heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ultimate Mastermind B.V te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Ultimate Mastermind B.V is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Ultimate Mastermind B.V wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ultimate Mastermind B.V is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 7 dagen recht op herroeping, tenzij Ultimate Mastermind B.V met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening, of de toegang tot de online cursus binnen deze termijn aan Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. 

2. Zowel Opdrachtgever als Ultimate Mastermind B.V kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ultimate Mastermind B.V ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst van onbepaalde tijd per e-mail beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De beëindiging dient gestuurd te worden aan info@ultimatemastermind.nl. . 

5. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de 31e dag na aanvang van de Overeenkomst.

6. Zowel Opdrachtgever als Ultimate Mastermind B.V kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ultimate Mastermind B.V nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

7. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voor bepaalde tijd voortijdig beëindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van de tijd heeft Ultimate Mastermind B.V recht op een betaling van de volledige vergoeding indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, en de betaling van het volle loon gelet op alle omstandigheden redelijk is.


Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Ultimate Mastermind B.V zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ultimate Mastermind B.V staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Ultimate Mastermind B.V de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. Bij de uitvoering van de Diensten is Ultimate Mastermind B.V niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ultimate Mastermind B.V, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

4. Ultimate Mastermind B.V is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

5. Enige door Ultimate Mastermind B.V of de Coach verstrekte adviezen tijdens de online cursus of coaching, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

6. Ultimate Mastermind B.V is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.


Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ultimate Mastermind B.V verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ultimate Mastermind B.V niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. . Ultimate Mastermind B.V is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ultimate Mastermind B.V is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ultimate Mastermind B.V bekend was.

2. Ultimate Mastermind B.V is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ultimate Mastermind B.V verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ultimate Mastermind B.V voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Ultimate Mastermind B.V kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ultimate Mastermind B.V gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ultimate Mastermind B.V. Indien Opdrachtgever niet aanwezig kan zijn bij de door beide partijen overeengekomen dienst/ training kan deze, bij afmelding binnen 48 uur, maximaal 2 keer worden verzet. Hierna is Ultimate Mastermind B.V niet meer verplicht de Opdrachtgever te voorzien in de dienstverlening als in het inplannen van een nieuwe afspraak. 

4. Gebruiker vrijwaart Ultimate Mastermind B.V vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Website voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Website. Ultimate Mastermind B.V is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met de gedragsregels en/of reglementen van Ultimate Mastermind B.V.. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Ultimate Mastermind B.V aan Gebruiker. 

5. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Gebruikers van de Website of de servers (van Ultimate Mastermind B.V) schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker enige vorm van spam verstuurt en/of andere informatie die niet toegestaan is en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Ultimate Mastermind B.V het recht om Gebruiker permanent de toegang te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade.

4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 

6. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind B.V, alsmede op de goede naam van Ultimate Mastermind B.V. 

7. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Ultimate Mastermind B.V is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft Ultimate Mastermind B.V uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

8. Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen online onderneming. Deze kosten komen bovenop het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan Ultimate Mastermind B.V.. 


Artikel 8 Live & Online coaching

1.Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Ultimate Mastermind B.V persoonlijke (live en online) coaching verzorgen voor Opdrachtgever .

2. De coachingsessie live vindt plaats op een door Ultimate Mastermind doorgegeven locatie. De online sessie vinden plaats via Zoom. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever zich niet heeft voorbereid, geen huiswerk heeft gedaan of anderszins niet actief bezig is met het opzetten van een online onderneming, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

3. De inhoud van de door Ultimate Mastermind B.V aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen van de Coach zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ultimate Mastermind B.V en de betreffende Coach de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de input van Opdrachtgever. 

4. Opdrachtgever zal de toegewezen Coach (schriftelijk) voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5. Ultimate Mastermind B.V of de Coach zal de dagelijkse coachingsessie inplannen in overleg met Opdrachtgever. De agenda van de betreffende Coach is hierbij leidend.


Artikel 9 Garantie 

Ultimate Mastermind B.V. geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten. Of en zoja welke resultaten Opdrachtgever behaalt is volledig afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever zelf, alsmede andere factoren waaronder meer verstaan maar niet beperkt tot het marketingbudget van Opdrachtgever, doelgroep, marktpositie, categorie van producten en nog veel meer. Ultimate Mastermind B.V.. biedt Opdrachtgever slechts informatie dat door Opdrachtgever gebruikt en ingezet kan worden.


Artikel 10 Toegang tot de online cursus

1. Ultimate Mastermind B.V. biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Ultimate Mastermind B.V. heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de online onderneming van de Gebruiker. Ultimate Mastermind B.V. spant zich in de Website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. 

1. Gebruiker heeft toegang tot de Website nadat Gebruiker de Website een account heeft aangemaakt en de betaling heeft verricht.

2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Ultimate Mastermind B.V. onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Website. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Ultimate Mastermind B.V., alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de reglementen en/of gedragsregels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:

Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Ultimate Mastermind B.V., in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Ultimate Mastermind B.V. of derden hindert of schade toebrengt.

5. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Ultimate Mastermind B.V. gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

6. Ultimate Mastermind B.V. komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

7. Ultimate Mastermind B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

8. Ultimate Mastermind B.V. streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Ultimate Mastermind B.V. is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Ultimate Mastermind B.V. is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een 

9. Het staat Ultimate Mastermind B.V. vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Ultimate Mastermind B.V. aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Ultimate Mastermind B.V. zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.


Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Ultimate Mastermind B.V. of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Ultimate Mastermind B.V. gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Ultimate Mastermind B.V. zal eventuele inbreukmakende / schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Gebruiker geen of niet volledig gebruik kan maken van de dienst van Ultimate Mastermind B.V.. In geen geval is Ultimate Mastermind B.V. aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 


Artikel 11 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ultimate Mastermind B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ultimate Mastermind B.V., Ultimate Mastermind B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.


Artikel 12 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond.

2. Ultimate Mastermind B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 

3. Indien sprake is van een maandelijkse betalingsverplichting van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever per automatische incasso de betreffende betaling te verrichten

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ultimate Mastermind B.V. ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen vergoeding dient te betalen. Indien een voorschot of volledige vooruitbetaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever het betreffende bedrag te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Ultimate Mastermind B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ultimate Mastermind B.V.. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 13 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ultimate Mastermind B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Ultimate Mastermind B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Ultimate Mastermind B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ultimate Mastermind B.V. de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ultimate Mastermind B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ultimate Mastermind B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Ultimate Mastermind B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Ultimate Mastermind B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ultimate Mastermind B.V. gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Ultimate Mastermind B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Ultimate Mastermind B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ultimate Mastermind B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ultimate Mastermind B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.


Artikel 16 Overmacht

1. Ultimate Mastermind B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Ultimate Mastermind B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ultimate Mastermind B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ultimate Mastermind B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ultimate Mastermind B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ultimate Mastermind B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ultimate Mastermind B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

1. Ultimate Mastermind B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie c.q. content op de Website of die van gelinkte websites. Ultimate Mastermind B.V. streeft ernaar (de informatie op) de Website zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van de Website.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ultimate Mastermind B.V., is Ultimate Mastermind B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ultimate Mastermind B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ultimate Mastermind B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ultimate Mastermind B.V. in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Ultimate Mastermind B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Ultimate Mastermind B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ultimate Mastermind B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Ultimate Mastermind B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ultimate Mastermind B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. Hieronder wordt tevens verstaan het niet behalen van eventuele verwachte omzet c.q. resultaten door Opdrachtgever c.q Gebruiker.

5. Opdrachtgever vrijwaart Ultimate Mastermind B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ultimate Mastermind B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ultimate Mastermind B.V..

6. Enige door v opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ultimate Mastermind B.V..

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Ultimate Mastermind B.V. is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ultimate Mastermind B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ultimate Mastermind B.V.. Ultimate Mastermind B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ultimate Mastermind B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ultimate Mastermind B.V. haar eigen advies.

9. Ultimate Mastermind B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ultimate Mastermind B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ultimate Mastermind B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ultimate Mastermind B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ultimate Mastermind B.V.. 


Artikel 18 Geheimhouding

1. Ultimate Mastermind B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ultimate Mastermind B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ultimate Mastermind B.V. is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ultimate Mastermind B.V. opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ultimate Mastermind B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Ultimate Mastermind B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ultimate Mastermind B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ultimate Mastermind B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ultimate Mastermind B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ultimate Mastermind B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ultimate Mastermind B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ultimate Mastermind B.V. is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ultimate Mastermind B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 19 Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ultimate Mastermind B.V. waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, adviezen en digitale content (in welke vorm dan ook) berusten uitsluitend bij Ultimate Mastermind B.V. en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ultimate Mastermind B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultimate Mastermind B.V.. 

3. Indien en voor zover Ultimate Mastermind B.V. enige werken aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, verkrijgt Opdrachtgever slechts een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ultimate Mastermind B.V. opgeleverde werken, dient Ultimate Mastermind B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de werken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.


Artikel 20 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ultimate Mastermind B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ultimate Mastermind B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Ultimate Mastermind B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Ultimate Mastermind B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Ultimate Mastermind B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ultimate Mastermind B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ultimate Mastermind B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ultimatemastermind.nlmet als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ultimate Mastermind B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Ultimate Mastermind B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.


Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Ultimate Mastermind B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Ultimate Mastermind B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ultimate Mastermind B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


AFFILIATE VOORWAARDEN - Ultimate Mastermind B.V.


Hieronder treft u de Affiliate Voorwaarden van Ultimate Mastermind B.V. aan. Door u aan te melden als Affiliate van Ultimate Mastermind, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en bevestigt u dat u zich zult houden aan alle vereisten en beperkingen die hierin zijn uiteengezet.

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a. "Ultimate Mastermind": verwijst naar het bedrijf Ultimate Mastermind B.V., gevestigd op het adres Lylantsebaan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel.

b. "Affiliate": verwijst naar de persoon die zich heeft aangemeld voor het Ultimate Mastermind Affiliate Programma en door Ultimate Mastermind is geaccepteerd om deel te nemen aan dit programma.

c.  "Affiliate Programma": verwijst naar het programma dat Ultimate Mastermind heeft opgezet voor haar Affiliates, ook wel Team Leeuw genoemd. 

d. "Website": verwijst naar de website van Ultimate Mastermind, die te vinden is op het webadres www.ultimatemastermind.nl .

e. "Link": verwijst naar een persoonlijke hyperlink of banner advertentie die de Affiliate op zijn/haar website plaatst en waarmee de Affiliate Klanten naar de Website van Ultimate Mastermind kan sturen.

f. “Cookietijd”: de instelling door Ultimate Mastermind die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.

g. “Last Cookie Counts”: verwijst naar het principe waarbij de Verkoop wordt toegewezen aan de laatste Link via welke de Klant een aankoop bij Ultimate Mastermind doet. 

h. "Verkoop": verwijst naar een verkoop die is voltooid op de website van Ultimate Mastermind nadat een Klant via de Link van de Affiliate naar de Website is gestuurd.

i. “Klant”: een persoon die via de Link van de Affiliate een aankoop heeft gedaan op de website van Ultimate Mastermind. 

j. "Commissie": verwijst naar de vergoeding die de Affiliate ontvangt voor een succesvolle Verkoop die is gegenereerd via de Link van de Affiliate.

1.2. Deze definities zijn van toepassing op deze Voorwaarden en op de deelname van de Affiliate aan het Ultimate Mastermind Affiliate Programma. Door deel te nemen aan het Affiliate Programma, stemt de Affiliate in met deze definities en deze Affiliate Voorwaarden.

1.3. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om deze definities op elk moment te wijzigen en zal u als Affiliate daarvan op de hoogte stellen via e-mail of via de website. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om regelmatig de definities te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

1.4. In geval van enige discrepantie tussen de definities en andere bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de definities prevaleren.Artikel 2. Aanmelding en Acceptatie


2.1. Om Affiliate van Ultimate Mastermind te worden, dient u het aanmeldingsformulier op onze Website in te vullen en akkoord te gaan met onze Affiliate Voorwaarden door deze digitaal te ondertekenen. 


2.2. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor deelname aan ons Affiliate Programma te weigeren als wij van mening zijn dat uw website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen ongepast zijn, illegale of immorele inhoud bevatten, een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter hebben, discrimineren, of op enige wijze schadelijk zijn voor Ultimate Mastermind of haar trainingen en producten. 


2.3. Om in aanmerking te komen voor deelname aan ons Affiliate Programma, moet de Affiliate minimaal 18 jaar oud zijn. Daarnaast moet u als Affiliate een geldig e-mailadres hebben en in staat zijn om ons te voorzien van de informatie die wij nodig hebben om u te betalen. Artikel 3: Gebruik


3.1. Als u als Affiliate bent geaccepteerd, krijgt u een unieke Link die gebruikt kan worden om Ultimate Mastermind te promoten. Deze link stelt ons in staat om bij te houden hoeveel verkeer en verkopen via de website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen van de Affiliate naar onze Website worden gebracht. Het is belangrijk dat deze Link gebruikt wanneer de Affiliate Ultimate Mastermind promoot, zodat u als Affiliate in aanmerking komt voor een Commissie.

3.2. Als Affiliate van Ultimate Mastermind krijgt u toegang tot onze marketingmaterialen en promotietools om onze trainingen en producten te promoten. De Affiliate stemt ermee in om de inhoud van de Website, community, documenten, marketingmaterialen, producten en trainingen uitsluitend te gebruiken voor het promoten van Ultimate Mastermind (producten/trainingen/diensten) en om zich te houden aan alle beperkingen die zijn opgenomen in deze Voorwaarden en eventuele aanvullende instructies die door Ultimate Mastermind aan de Affiliate worden verstrekt.

3.3. U stemt ermee in om de inhoud van de Website, community, documenten, marketingmaterialen, producten en trainingen niet te wijzigen, te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultimate Mastermind. U mag ook geen inhoud of afbeeldingen gebruiken die zijn beschermd door auteursrecht of handelsmerk zonder toestemming van de eigenaar van dat materiaal.

3.4. De Affiliate mag eigen promotiemateriaal ontwikkelen indien dit vóór gebruik wordt voorgelegd aan en geaccepteerd door Ultimate Mastermind, en het promotiemateriaal niet misleidend dan wel schadelijk voor Ultimate Mastermind zou kunnen zijn. 

3.5. Als Affiliate bent u vrij om uw eigen promotiemethoden te kiezen, maar u stemt ermee in om alleen promotionele methoden te gebruiken die legaal en ethisch zijn. U mag geen methoden gebruiken die spam of ongevraagde e-mails bevatten, of die op enige wijze schadelijk zijn voor Ultimate Mastermind of haar trainingen en producten.

3.6. U laat er geen misverstand over bestaan dat de trainingen en/of producten niet door u als Affiliate, maar door Ultimate Mastermind worden aangeboden. 

3.7. U mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat uw site, sociale media pagina’s en/of andere kanalen bij Ultimate Mastermind horen of door Ultimate Mastermind ontwikkeld zijn. Het dient duidelijk te zijn dat Ultimate Mastermind op geen enkele wijze zeggenschap heeft over/verantwoordelijk is voor uw site, sociale media pagina’s en/of andere kanalen. 

3.8. Indien er wijzigingen plaatsvinden in trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind, en Ultimate Mastermind vraagt om e.e.a. aan te passen op uw site, sociale media pagina’s en/of kanalen dan volgt u dit op. 

Artikel 4: Commissie

4.1. Als Affiliate van Ultimate Mastermind heeft u recht op Commissies op basis van de Verkoop die via uw Link wordt gegenereerd. Ultimate Mastermind meet de Verkoop met behulp van cookies volgens het Last Cookie Counts principe. Dit houdt in dat de laatste klik leidend is voor de Commissie (stel iemand volgt twee verschillende Affiliate Links en doet pas een aankoop na het klikken op de laatste Affiliate Link, dan krijgt de tweede Affiliate de Commissie). De laatste klik heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Affiliates een verschillende Cookietijd aan te houden.  

4.2. De commissie structuur wordt vastgesteld en kan op elk moment worden gewijzigd naar eigen goeddunken van Ultimate Mastermind. Huidige commissie structuren zullen in Plug & Pay worden vermeld en zijn onderhevig aan verandering.

4.3. Het commissiebedrag dat u per training/product kunt verdienen kunt u terugvinden in uw account in Plug & Pay. 


Artikel 5: Betaling

5.1. Commissies worden alleen uitbetaald wanneer de Verkoop volledig is afgerond en de betaling van de Klant is ontvangen. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om Commissies te weigeren of uit te stellen als er vragen rijzen over de geldigheid van een Verkoop. Wanneer de Klant binnen 30 dagen een restitutie aanvraagt, zal geen Commissie worden uitgekeerd. Wederkerende Commissies (bijvoorbeeld voor Ultimate Members) worden stopgezet op het moment dat de Klant het lidmaatschap beëindigt. 

5.2. Commissies worden iedere kalendermaand uitbetaald aan de Affiliate, mits het totale commissiebedrag vijftig euro of meer bedraagt. In geval de Commissie minder bedraagt dan vijftig euro, zal er in de desbetreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling zal dan plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag vijftig euro of meer bedraagt. 

5.3. Ultimate Mastermind zal betalingen aan de Affiliate uitvoeren via de door de Affiliate opgegeven betalingsmethode. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om ervoor te zorgen dat de juiste betalingsinformatie is verstrekt en dat deze up-to-date blijft. Ultimate Mastermind is niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten in betalingen als gevolg van onjuiste of verouderde betalingsinformatie.

5.4. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Ultimate Mastermind, zijn voor rekening van de Affiliate. 

5.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om eventuele belastingen op de Commissies te betalen volgens de belastingwetgeving van het land waarin de Affiliate woont. Ultimate Mastermind zal geen belastingen inhouden of betalen namens de Affiliate.

5.6. Ultimate Mastermind is ten alle tijden gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is, te verrekenen met enig bedrag dat Ultimate Mastermind uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de Affiliate. 


Artikel 6: Aansprakelijkheid


6.1. Ultimate Mastermind geeft geen garantie of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de prestaties van het Affiliate Programma of de trainingen en producten die worden gepromoot door de Affiliate. 


6.2. Ultimate Mastermind is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, activiteit of transactie die wordt gegenereerd door de Affiliate of enige derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van de website, sociale media pagina’s en/of andere kanalen van de Affiliate.

6.2. Ultimate Mastermind is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit de deelname aan het Affiliate Programma of uit het gebruik van de trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies (inclusief redelijke advocaatkosten). 


Artikel 7: Intellectueel Eigendom


7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Ultimate Mastermind, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, rapporten, voorstellen, handelsgeheimen en octrooien, zijn eigendom van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Affiliate.


7.2. De Affiliate erkent dat inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers zal leiden tot onherstelbare schade aan Ultimate Mastermind, waarvoor financiële schadevergoeding mogelijk niet afdoende is als remedie. De Affiliate stemt ermee in dat Ultimate Mastermind, naast eventuele andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder de wet, gerechtigd is om onmiddellijke en permanente injunctieve verlichting te verkrijgen in geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers.


Artikel 8: Beëindiging

8.1. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om de deelname van een Affiliate aan het Affiliate Programma om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Beëindiging kan onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot, de volgende gevallen:

  1. Inbreuk op deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Mastermind of haar licentiegevers.

  2. Ongepast of onethisch gedrag door de Affiliate, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van lasterlijke of beledigende inhoud over Ultimate Mastermind, haar medewerkers of andere Affiliates.

  3. Ongeautoriseerde wijziging, verwijdering of vernietiging van de inhoud van de Website.

  4. Fraude, misleiding of bedrog bij het promoten van trainingen en/of producten van Ultimate Mastermind.

8.2. De Affiliate kan te allen tijde - zonder opgave van redenen - zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@ultimatemastermind.nl . 


8.3. In geval van beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma, om welke reden dan ook, zal de Affiliate onmiddellijk stoppen met het promoten van de trainingen en producten van Ultimate Mastermind en het gebruik van het beschikbaar gestelde promotiemateriaal. De Link wordt ongeldig verklaard, de toegang tot het Affiliate Programma wordt geblokkeerd en de Affiliate heeft geen recht op enige verdere Commissies of vergoedingen na de datum van beëindiging. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om alle Commissies of vergoedingen die aan de Affiliate zijn betaald, terug te vorderen als de reden voor beëindiging fraude, misleiding of bedrog was.


8.4. De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot de verplichtingen van de Affiliate met betrekking tot vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom en aansprakelijkheid, alsmede alle andere bepalingen waarvan de uitvoering noodzakelijk is om de doelstellingen van deze Voorwaarden te bereiken, blijven van kracht na beëindiging van de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma.
Artikel 9: Toepasselijk recht


9.1. Deze Affiliate Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin Ultimate Mastermind is gevestigd.


9.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uit de deelname van de Affiliate aan het Affiliate Programma, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het land waarin Ultimate Mastermind is gevestigd.

9.3. De Affiliate is verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land waarin hij/zij woont of waarin hij/zij zaken doet. Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om te controleren of de deelname aan het Affiliate Programma in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

9.4. De Affiliate is een onafhankelijke contractant en geen werknemer, agent of vertegenwoordiger van Ultimate Mastermind. De Affiliate heeft geen bevoegdheid om Ultimate Mastermind te binden of verplichtingen namens Ultimate Mastermind aan te gaan. De Affiliate zal niet beweren dat hij/zij een werknemer, agent of vertegenwoordiger van Ultimate Mastermind is.

9.5. Het verzuim van Ultimate Mastermind om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

9.6. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling ligt.


9.7. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Affiliate en Ultimate Mastermind met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, zowel mondeling als schriftelijk.


Artikel 10: Diversen


10.1. Ultimate Mastermind behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Ultimate Mastermind zal u als Affiliate op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen via e-mail. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren en tot beëindiging van de Voorwaarden over te gaan indien u het niet eens bent met de gewijzigde Voorwaarden. Indien dit niet binnen 14 dagen na wijziging gebeurt, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.